Menu

AUDIOS

001 Sawal-Jawab_Juma [01 Jan 2010] سوال و جواب 2010 1 جنوری
  Jan 01, 2010     MP3     0:19     2.18 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Sawal-Jawab_Juma [08 Jan 2010] سوال و جواب 2010 8 جنوری
  Jan 08, 2010     MP3     0:22     2.62 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Sawal-Jawab_Juma [15 Jan 2010] سوال و جواب 2010 15 جنوری
  Jan 15, 2010     MP3     0:22     2.61 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Sawal-Jawab_Juma [22 Jan 2010] سوال و جواب 2010 22 جنوری
  Jan 22, 2010     MP3     0:22     2.61 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Sawal-Jawab Juma [29 Jan 2010] سوال و جواب 2010 29 جنوری
  Jan 29, 2010     MP3     0:23     2.67 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Sawal-Jawab Juma [05 Feb 2010] سوال و جواب 2010 5 فروری
  Feb 05, 2010     MP3     0:19     2.27 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Sawal-Jawab Juma [12 Feb 2010] سوال و جواب 2010 12 فروری
  Feb 12, 2010     MP3     0:16     1.90 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Sawal-Jawab Juma [19 Feb 2010] سوال و جواب 2010 19 فروری
  Feb 19, 2010     MP3     0:22     2.59 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Sawal-Jawab Juma [26 Feb 2010] سوال و جواب 2010 26 فروری
  Feb 26, 2010     MP3     0:38     4.37 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Sawal-Jawab Juma [05 Mar 2010] سوال و جواب 2010 5 مارچ
  Mar 05, 2010     MP3     0:15     1.78 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Sawal-Jawab Juma [12 Mar 2010] سوال و جواب 2010 12 مارچ
  Mar 12, 2010     MP3     0:17     16.07 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Sawal-Jawab Juma [19 Mar 2010] سوال و جواب 2010 19 مارچ
  Mar 19, 2010     MP3     0:24     2.86 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Sawal-Jawab Juma [26 Mar 2010] سوال و جواب 2010 26 مارچ
  Mar 26, 2010     MP3     0:20     2.29 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Sawal-Jawab Juma [02 Apr 2010] سوال و جواب 2010 2 اپریل
  Apr 02, 2010     MP3     0:15     1.82 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Sawal-Jawab Juma [09 Apr 2010] سوال و جواب 2010 9 اپریل
  Apr 09, 2010     MP3     0:23     2.65 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Sawal-Jawab Juma [30 Apr 2010] سوال و جواب 2010 30 اپریل
  Apr 18, 2010     MP3     0:22     2.62 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Sawal-Jawab Juma [07 May 2010] سوال و جواب 2010 7 مئی
  May 07, 2010     MP3     0:17     2.02 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Sawal-Jawab Juma [14 May 2010] سوال و جواب 2010 14 مئی
  May 14, 2010     MP3     0:14     1.61 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Sawal-Jawab Juma [21 May 2010] سوال و جواب 2010 21 مئی
  May 21, 2010     MP3     0:17     2.01 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Sawal-Jawab Juma [28 May 2010] سوال و جواب 2010 28 مئی
  May 28, 2010     MP3     0:22     2.58 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Sawal-Jawab Juma [04 Jun 2010] سوال و جواب 2010 4 جون
  Jun 04, 2010     MP3     0:19     2.29 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Sawal-Jawab Juma [11 Jun 2010] سوال و جواب 2010 11 جون
  Jun 11, 2010     MP3     0:19     2.19 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Sawal-Jawab Juma [18 Jun 2010] سوال و جواب 2010 18 جون
  Jun 18, 2010     MP3     0:19     2.19 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Sawal-Jawab Juma [25 Jun 2010] سوال و جواب 2010 25 جون
  Jun 25, 2010     MP3     0:17     2.01 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Sawal-Jawab Juma [02 Jul 2010] سوال و جواب 2010 2 جولائی
  Jul 02, 2010     MP3     0:21     2.41 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Sawal-Jawab Juma [09 Jul 2010] سوال و جواب 2010 9 جولائی
  Jul 09, 2010     MP3     0:10     1.16 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Sawal-Jawab Juma [30 Jul 2010] سوال و جواب 2010 30 جولائی
  Jul 30, 2010     MP3     0:09     1.13 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Sawal-Jawab Juma [06 Aug 2010] سوال و جواب 2010 6 اگست
  Aug 06, 2010     MP3     0:16     1.87 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Sawal-Jawab Juma [13 Aug 2010] سوال و جواب 2010 13 اگست
  Aug 13, 2010     MP3     0:11     1.32 MB      Sawal-o-Jawab 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)